Restaurantengids,
De snelweg voor bezoekers en Restauranthouders
 
FAQ
Wat is Restorant.be?
Restorant.be is een helder-objectieve informatie restaurantgids met diverse functies die iedere webmarketeer / restauranthouder kan gebruiken.
U kan gratis en vrijblijvend uitproberen: Registreer u, maak een info over uw restaurant pagina aan.

Waarom zou ik Restorant.be gebruiken?
Eenvoudig, betrouwbaar zoals u dat dat zelf wilt en ook profiteren van de voordelen die alleen zoekmachines - Restorant.be - gebruiker kan bieden. Iedereen content!

Kan even wie een adres aanmelden op restorant.be?
Elk horeca-bedrijf die naam waardig is bij ons welkom.

Wat je er kunt beleven, tips, trucs en meer van restorant.be?
Servicepagina - veel meer opties : onze creatieve diensten.
Slimmer! Restaurateurs die zelf wil meer service op maat kiezen.
Win win-relaties ! Restaurateurs aanvaard alle kortingsbonnen van alle leveranciers en concurrenten.

Hoe werkt een servicepagina?
stap 1) kies uw doeltreffende domeinnaam of vraag het ons
stap 2) registreer uw servicepagina (dit doen we voor u)
stap 3) bepaal samen met ons wie uw servicepagina kan bewerken (wij geven u een paswoord)
Wij zorgen ook voor:
Geselecteerde domeinnaam in samenspraak met u of u geeft hem ons,
Aankondiging, laatste nieuws, nieuwsbrief
Online binnen de 24 u als alle gegevens beschikbaar zijn,
Al uw informatie op 1 plaats,
De mogelijkheid om uw servicepagina gratis af te printen als flyer,
Regelt en update alle praktische informatie,
Onbeperkt gebruik van onze diensten,
Gratis link naar reeds bestaande website,
Gratis plaatsen van bestaande video film,
Gratis plaatsen van interactieve 360° virtueeltour indien reeds beschikbaar,
Gratis plaatsen Persartikelen, door u geleverd of door Ons gevonden,
Gratis een webpagina aanmaken op googlemaps
Gratis een webpagina aanmaken op Facebook
Gratis een eigen kortingsbon aanmaken op promotie portaalsites
Gratis plaatsen op google adwords volgens gewenste budget,
Ontdek en vergelijken over feiten en meningen van alle forum die je krijgt!
Call me now en tell a friend,
Uw servicepagina heeft de functie van website, drukwerk, advertising en win-win relaties!
Kortom, u kunt meer doen dan restaurantgids alleen.

Wat kan ik met mijn servicepagina?
Wij geven aan uw servicepagina een domeinnaam zodat U ze kunt gebruiken als volwaardige website en er eventueel uw klassieke (dure) website mee vervangen.
Beheer uw servicepagina en updaten snel, veilig en op elk moment van de dag.
Restorant.be ondersteunen u op elk ogenblik.

Hoe ziet een servicepagina er uit?
Ga naar de homepagina en klik op de foto's (deze wisselen steeds af), Zie ook ”mijnservicepagina

Wat zijn de kosten voor mijn servicepagina en dienstverlening via Restorant.be?
385 € eenmalige aanmaakkost en een abonnement aan 28 € per maand (excl. BTW)
Uw factuur is 100% fiscaal aftrekbaar. BTW plichtigen recupereren btw volledig.
Wenst u te stoppen geen probleem een aangetekend schrijven volstaan en u betaald geen opzegvergoeding. Dus Geen risico!
Restorant.be werkt voor u zonder een vast kontrakt van één of meerdere jaren, in een zeer duidelijk omschreven kader zonder verplichtingen.

Hoe plaats ik een bestelling?
Een servicepagina kunt u on-line bestellen via de knop “maak mijn servicepagina”. Via "online aanmelden " kunt u hiervoor ook de nodige formulieren of om een vrijblijvend bezoek aanvragen ( Tel. 03 322.97.11 of GSM. 0486 841827 en E-mail: info@restorant.be ).

Wanneer ontvang ik een bevestiging van mijn betaling?
Zodra wij de betaling hebben ontvangen zenden wij u de faktuur voor voldaan.

Waarom mijn servicepagina door u opgezegd?
Het is bezig onjuiste informatie - spam

Wat te doen in geval van problemen?
Afhankelijk van de dringendheid belt u ons of stuurt u een mailtje (klik op "contacteer ons"). Wij staan 24/7 te uwer beschikking.

En betaal ik ook nog voor ondersteuning en onderhoud?
Nee, ondersteuning en onderhoud zijn in de maandelijkse prijs inbegrepen. Helpdesk is bereikbaar per telefoon en per e-mail

Wat zijn de algemene voorwaarden?
Algemene voorwaarden voor toegang tot en het gebruik van de Restorant.be service:

1.Vermelding profielpagina: van naam, adres, telefoon, fax, specialiteiten, openingsuren, sluitingsdag, menu’s, voordeelbon, video, virtueel tour 360°, indien gewenst gsm, emailadres en websiteadres is geheel gratis.
2. De gebruiker verplicht zich tegenover Restorant.be te voldoen aan de voorschriften die in verband met registraties, het gebruik van internet, netwerknummers en domeinnamen, zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart Restorant.be voor enige aanspraak van derden terzake, rechten van intellectuele eigendom hieronder inbegrepen.
3. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de titels, de logo’s, de keuze van illustraties en rubrieken, de opgave van de oorsprong van de gebruikte bronnen indien toepasselijk ( fotograaf, auteur, enz.).
4. De gebruiker garandeert dat de materialen die hij aan Restorant.be bezorgt vrij zijn van defecten of virussen en is aansprakelijk voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door zulke defecten of virussen aan Restorant.be of derden zou worden veroorzaakt.
5. Met betrekking tot de advertenties die door Restorant.be werden ontworpen en waarop Restorant.be bijgevolg over een auteursrecht beschikt, verbindt de klant er zich toe deze advertenties niet aan te wenden voor andere doeleinden, met inbegrip van een publicatie in gedrukte of elektronische vorm in een met Restorant.be concurrerend product. Indien de gebruiker deze advertentie of enig fotografisch of ander creatief element uit deze advertentie op welke wijze ook wenst te reproduceren, dient hij daartoe in het kader van de toepasselijke wetgeving op de auteursrechten de voorafgaandelijk schriftelijke toestemming te bekomen van Restorant.be.
6. De gebruiker zal de Restorant.be dienstverlening niet op enigerlei wijze gebruiken of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of handelingen die in strijd zijn met de “net-etiquette” en “acceptable use policies” die van kracht zijn op de diverse netwerken, toegankelijk via het Internet. Hieronder zijn:
-de onrechtmatige of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie.
-de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. “mailbommen”.
-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten).
-links naar illegale sites plaatsen.
-vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen, geautomatiseerde werken of software van anderen.
-het verspreiden van virussen of het opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag.
-het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes of valse hoedanigheden.
-het stellen van daden van informaticapiraterij of computervredebreuk (“hacken”) via de Restorant.be dienstverlening of het Internet.
7. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn toegangscode en e-mail adres(sen).
8. Wat het eigenlijke promoten van het product betreft geldt, voor eventuele onjuistheden, drukfouten, verschillend en/of weglating van een deel van de tekst en/of afbeeldingen, illustraties, merken, logo’s enz, zal Restorant.be slechts aansprakelijk kunnen gesteld worden in zoverre bewezen wordt dat zij voortspruiten uit fouten in haren hoofde. De partijen erkennen uitdrukkelijk dat Restorant.be uitsluitend een middelenverbintenis is en geen resultatenverbintenis. Gesteund op artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek kan deze verantwoordelijkheid nooit aanleiding geven tot een schadeloosstelling die hoger zou zijn dan de terugbetaling of de niet-inning van de overeengekomen prijs voor de betrokken advertentie.
Restorant.be kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke technische of andere fouten of omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn en een invloed kunnen hebben op de snelheid van de communicatielijnen of de weergave op het scherm van de Internetsite zouden kunnen onderbreken of onmogelijk maken. Restorant.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor korte onderbrekingen van de werking van haar eigen site die het gevolg zijn van het normaal onderhoud.
9. Gezien de specificiteit van bepaalde van haar producten, waarvoor de gebruiker de inhoud zelf kan aanpassen (teksten, afbeeldingen, enz.), kan Restorant.be het exacte uitzicht van die producten nooit garanderen.
10. Restorant.be behoudt zich het recht voor om de rubriekengids te wijzigen.
11. Restorant.be is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van haar dienstverlening.
Restorant.be kan nochtans niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan derden mocht die beveiliging op een bepaald moment toch blijken te falen.
12. Restorant.be is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de dienstverlening geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de gebruiker één of meer van zijn verplichtingen tegenover Restorant.be niet nakomt.
13. Restorant.be is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, waaronder doch niet beperkt tot, het verlies van gegevens, financiële verliezen, verstoorde planning en vorderingen van derden, noch is Restorant.be gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van het uitvallen en/of de onbereikbaarheid van het Internet, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, elektronische betalingen of aanspraken van derden tegen de klant.
14. Restorant.be is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de gebruiker die is veroorzaakt door derden of de producten of diensten van derden, die al of niet gebruik maken van de dienstverlening van Restorant.be.
15. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht; Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijke Arrondissement Antwerpen bevoegd. Dit bevoegdheidsbeding is algemeen en geldt meer in het bijzonder inzake kortgeding.


Welke produkten en diensten biedt Restorant.be aan?
Onze produktengamma is zeer uitgebreid:
- Webmarketing service: SMS marketing, mailing, adwords, socialmedia
- Een uitgebreide website onder eigen beheer (CMS) ,360° virtueel bezoek, video, hosting, domeinnaam enz
U kan uiteraard ook uw volledige website door ons laten ontwerpen inclusief uw eigen webwinkel en dit volgens uw budget en wenst. zie:www.web4life.be
Wenst u een virtueel tour 360° en of video wij maken hem voor u, zie: panoramischefotos
Als klant geniet u een bijkomend voordeel.
Voor meer informatie over één of meerdere van onze producten en onze diensten.  Klikhier voor een gratis offerte.

Wat is 360° Virtual Tour?
Een 360° foto is een interactieve foto waarbij de kijker zelf bepaalt in welke richting hij kijkt. U bevindt zich als het ware in het midden van de gefotografeerde ruimte. Onderscheid uzelf op het internet en laat uw klanten zien waar het bij u om draait!
zie: panoramischefotos

Hoe vaak wordt Restorant.be bijgewerkt?
Dagelijks bijgewerkt, dank zijn vrijwilligers. Nieuws en allerhande nuttige informatie over bezoekers en Restauranthouders.
Onder andere restaurant ontdekken, aanrader, vergelijken, menudeals, ervaringen,feiten of meningen, ....

Gebruikerstips en onderhoud voor mijn servicepagina?
* houd het simple
* regelmatig uw servicepagina up-to-date te houden.
* maak er een win winsituatie van ( creëren van een eerlijke ruildiensten en sponsors tussen doelgroepen/diensten)


Ik heb een idee om restorant.be nog te verbeteren, wat doe ik ermee?
Uw mening / leuke ideeën is altijd welkom.
Stuur gerust een berichtje via ”contact”, wij onderzoeken elk voorstel.
Elk voorstel dat wordt aanvaard wordt beloond.

Agent of verdeler worden?
Heeft U interesse om verdeler te worden van Belgids producten neem dan contact Tony Ted op 03 322.97.11 of via E-mail info@restorant.be en vraag meer informatie. Wij zijn steeds op zoek naar Service Adviseur voor een objectief advies in diverse streken van Belgie.

Nog vragen?
U kunt ons bereiken per telefoon of mail; klik hiervoor op de knop contacteer ons
We zijn graag al uw vragen te beantwoorden of een demo geven.

© 2018 Restorant.be Copyright. Alle rechten voorbehouden
Home | Contact | Aanmelden | FAQ | Nieuwsbrief | Disclaimer